BÅTSPORTUTBILDNING

SBF och dess medlemsföreningar ordnar en mångsidig utbildning för sina medlemmar.

Föreningarna ordnar bland annat Båtfarar- och Befälhavarkurser. De här kurserna motsvarar ungefär skärgårds- och kustskepparkurserna. I våra kurser ingår också praktisk hantering av båt. Det har du nytta av exempelvis dä du ansöker om det intenationella förarintyget för fritidsbåtar  och förarintyget för hyresbåtar.


Till kurserna antas också ofta deltagare, som inte är medlemmar i någon förening och utbildarna kan vid behov bedöma din kunskapsnivå så att du kommer med på en lämplig kurs. Om du är intresserad att förbättra ditt båtsportkunnande, bekanta dig då med kursutbudet hos föreningarna i närområdet. Hitta din närmaste förening här.

SBF utbildar bland annat båtsportutbildare, besiktare, juniorledare och tävlingsfunktionärer för föreningarna. Båtsportutbildare, som har auktoriserats av SBF, verkar som utbildare inom föreningarna och på motsvarande sätt verkar besiktarna inom sina föreningar.

Vår elektroniska inlärningsmiljö Campus är ettt bra verktyg för att lära sig och lära ut. Vi erbjuder också avgiftsfria utbildnignar, som är öppna för alla. Bekanta dig här!

Nyttiga länkar: 

FÖRENINGARNAS UTBILDNINGAR FÖR SINA MEDLEMMAR

Båtfararkursen ger färdighet till att självständigt fortsätta att öva sig och samla erfarenhet på skyddade vattenområden under goda förhållanden.

 
På kursen behandlas navigation, säkerhet till sjöss, meteorologi och sjövägsregler. Vi övar båthantering i hamn och i farleder. Dessutom går vi igenom olika system ombord. Kursen lämpar sig utmärkt för både seglare och motorbåtsfarare. Teoridelen är verklighetsnära. Under övningarna på sjön fokuserar man på att koppla ihop kartan med iakttagelserna av omgivningen.


Om du behöver stöd för att ordna kurser i din  förening, ta då kontakt med de utbildningsansvariga  på SBF eller skicka medeelande till  veneilykoulutus@spv.fi

Genomgången Båtfararkurs ger rätt att föra kompetensvimpel för båtfarare.

 

Genomgången befälhavarkurs ger rätt att ansöka om det Internationella förarbeviset för fritidsbåt.

Förutsättning för deltagande i kursen är genomgången båtfararkurs och minst två års erfarenhet av båtsport eller motsvarande kunskaper.

 

I  befälhavarkursen ingår den teori- och regelkunskap, som behövs på öppet hav och på internationella vatten, exempelvis tidvattennavigering.Också praktiska övningar ingår. Kursen betonar speciellt det ansvar, som befälhavaren har och passar både för motorbåtsförare och seglare. Genomgången befälhavarkurs ger rätt att föra befähavarens kompetensvimpel.

 

Målsättningen med CEVNI-kursen och -examen är att deltagarna skall behärska reglerna för trafik på Europas inre farvatten. Det här är en förutsättning för att få röra sig med båt på de inre farvattnen i de länder, vilkas regler baserar sig på CEVNI.

 

Kursen är godkänd av Traficom. Ett CEVNI- intyg beviljas efter godkänt examensprov och det berättigar till en ”I” (Intèrieure) beteckning i det Internationella förarbeviset.

SBF:S UTBILDNINGAR FÖR FÖRENINGARNA

En Båtsportutbildare har rätt att ordna utbildningar som leder fram till kompetensbevisen för båtfarare och skriva intyg baserade på dem. Om du är intresserad, var då i kontakt med den utbildningsansvariga eller styrelsen i din förening och anmäl dig till SBF:s utbildarkurs.
Du kan ansöka om att bli båtsportutbildare om du har tillräckligt kunnande, t.ex. om du innehar det Internationella förarbeviset. Du kan delta i kursen om du har skaffat motsvarande kunskap på annat sätt, då kan du ansöka om licensen exempelvis under kursens gång.

 

Din förening betalar utbildarkursen. Kompetensen är i kraft under fyra år. Vi förutsätter, att utbildarna drar kurser eller annan utbildn ing i den egna föreningen eller i samarbete med övriga föreningar.

Du kan utbilda dig till seglingsutbildare efter att ha fått kompetens som båtsportutbildare.
Seglingsutbildaren har rätt att beviljan S-kompetens (S= Segelfarkost) för det Internationella förarbeviset. Under vintern 2022-2023 arrangerar vi en kurs. Tidpunkt och plats meddelas här och på vår evenemangskalender, då tidpunkten har bekräftats.

SBF ordnar juniorledarkurser fokuserade både på jollesegling och på allmänna sjömansfärdigheter.

sidorna för barn och ungdom hittar du närmare beskrivningar av och tidpunkter för de kurser vi ordnar.

För att ordna kappseglingar behöver föreningarna olika typer av funktionärer. Nämnden för kappseglingsregler beviljar kompetenser för funktionärer: tävlingsarrangör, tävlingschef, regionaldomare, nationell domare och nationell matchdomare. Ansökningarna behandlas två gånger i året.
Du kan läsa mera om kompetenskraven här.

Blanketter för kompetensansökningar hittar du i materialbanken.  Skicka din ansökan till förbundets kansli senast 30.4 eller 31.10. Läs mera om utbildningarna här.


Du hittar listorna på både Tävlingsfunktionärer och Domare här:  SBF kappseglingfunktionärer och domare.3/21

Regionaldomarkursen ger kompetens att fungera som medlem i juryn för öppna kappseglingar och på regional nivå som ordförande.  Förutsätter kunskap om definitionerna och de viktigaste reglerna i kappseglingsreglerna. På kursen behandlas World Sailing’s kappseglingsregler, protestkommitténs arbetssätt, protestbehandling och  beslutsfattande. Som avslutning ordnas ett skriftligt prov.

KOMPETENSKRAV REGIONAL DOMARE

 • Sökanden är medlem i en medlemsförening i SBF och rekommenderas av sin förening (ska nämnas i ny ansökan)
 • Sökanden har med godkänt betyg genomgått SBF:s kurs för regionaldomare under de fyra senaste åren. För att förnya kompetensen räcker det att delta i SBF:s regelseminarium
 • Sökanden har under de senaste fyra åren deltagit som medlem i protestkommitté i kappseglingar upptagna i SBF:s tävlingskalender:
  • minst fyra tävlingar, av vilka minst två efter fullbordad kurs eller
  • sex tävlingar
 • Sökanden förstår också det andra inhemska språket

  lLäs mera om utbildningarna och se evenemangen här

Kursen ger kompetens att verka som ordförande för protestkommitté i FM-tävlingar och som deltagare i protestkommitté för internationell tävling. Förutsätter praktisk erfarenhet av arbete i protestkommitté och god regelkunskap.Under kursen behandlas World Sailing’s regeltolkningar (Interpretations of World Sailing), övriga regeltolkningar, tekniken för behandling av protester och möjliga regeländringar. Kursen avslutas med ett skriftligt prov.

Kompetenskrav (nationell domare)

 • Sökanden är medlem i en SBF-medlemsförening, som betalar medlemsavgift för hen och rekommenderas av sin förening (ska nämnas i ny ansökan).
 • Sökanden är SBF-regionaldomare.
 • Sökanden har erfarenhet av kappsegling.
 • Sökanden har med godkänt vitsord under de senare fyra åren avklarat SBF:s kurs för nationell domarkompetens. För förnyande räcker deltagande i SBF:s regelseminarium.
 • Sökanden har under de senaste fyra åren som medlem i protestkommitté deltagit i sådana tävlingar, som ingår i SBF:s tävlingskalender, minst:
  • fyra tävlingar av vilka minst två efter genomgången nationell domarkurs eller
  • sex tävlingar
   Läs mera om utbildningarna och se evenenmangen här
 • I åtminstone en av de här tävlingarna har hen varit ordförande för protestkommittén. Minst två av de här tävlingarna ska ha varit mästerskapstävlingar (VM, EM, NM, FM, KM) eller nationella eller internationella regattor.

 

Kursen lämpar sig både för kommande matchdomare, tävlingsarrangörer som ansvarar för matchracingtävlingar och matchracing seglare. Förutsätter kunskap om definitionerna och de viktigaste reglerna i de internationella kappseglingsreglerna. Kursen ger kompetens att fungera som domare i matchracingtävlingar. Under kursen behandlas World Sailings internationella kappseglingsregler så, att tyngdpunkten är på del 2 och bilaga C samt dessutom hur man fungerar som matchdomare. Kursen avslutas med ett skriftligt prov. Dessutom ingår i kursen ett praktiskt prov. Kursen lämpar sig också för tävlingsarrangörer som ansvarar för matchracingtävlingar.

KOMPETENSKRAV (NATIONELL MATCHDOMARE)

 • Sökanden är medlem i en SBF-medlemsförening, som betalar medlemsavgift för hen, och rekommenderas av sin förening (gäller nya ansökningar).
 • Sökanden har erfarenhet av kappsegling (gäller nya ansökningar).
 • Sökanden har med godkänt betyg genomgått SBF:s nationella matchdomarkurs och avlagt det praktiska provet under de senaste fyra åren. För förnyande räcker godkänt betyg i SBF:s skriftliga matchdomarprov.
 • Sökanden har under de senaste fyra åren fungerat som matchdomare i minst fyra matchracing-tävlingar, som ingår i SBF:s tävlingskalender.
 • Sökanden har tillräcklig kunskap i engelska för att fungera som matchdomare.
  Läs mera om utbildningarna och se evenemangen här
 1. Sökanden är medlem i en SBF-medlemsförening och rekommenderas av sin förening (gäller nya ansökningar).
 2. Sökanden har med godkänt betyg genomgått SBF:s tävlingsarrangörskurs under de senaste fyra åren.
 3. Sökanden har under de senaste fyra åren som medlem i tävlingskommittén deltagit i sådana tävlingar, som ingår i SBF:s tävlingskalender, minst:
  • fyra tävlingar av vilka minst två efter genomgången tävlingsarrangörskurs eller
  • sex tävlingar
   Uppgifterna har utförts på vattnet och i minst ett fall på startfartyget.

 Du kan genomföra tävlingsarrangörskursen via  SBF:s Campus. 

Läs mera om utbildningarna och se evenemangen  här

Förutsätter stor erfarenhet av arbete i tävlingskommitté.

 • Kursen ger kompetens att fungera som tävlingschef i FM- och internationella mästerskapstävlingar.
 • På kursen behandlas bl.a. tävlingschefens rättigheter och skyldigheter, uppgifter gällande arrangemang för mästerskapstävlingar, kappseglingsregler och till tävlingen hörande informationsverksamhet.
 • Kursen avslutas med ett skriftligt prov.


Läs mera om utbildningarna och se evenemangen  här

Seminariet är avsett för kappseglare, tävlingsarrangörer och domare.  Seminariet behandlar de gällande kappseglingsreglerna. Deltagande i seminariet ger nyttig information och är också en förutsättning för förnyande av domar-, arrangörs- och tävlingschefskompetens.

 

Läs mera om utbildningarna och se evenemangen  här

Kursen rekommenderas för tävlingschefer, domare och dem som sköter resultaträkningen. Den lär deltagarna att beakta  de speciella regler, som gäller för handicaptävlingar. På kursen behandlas bl.a. ORC- och FINNRATING-reglerna och -bestämmelserna samt grunderna för resultaträkningen.

 Läs mera om utbildningarna och se evenemangen  här

Besiktaren är en fullvuxen båtfarare, som har tillräcklig erfarenhet av båtliv.  Han/hon har då en förtroendepost inom föreningen och utgör en viktig länk mellan båtägaren och föreningen. Besiktaren hjälper båtfararna med råd och synpunkter på hur båten ska utrustas och hur utrustningen används. Speciellt viktigt är att besiktaren bidrar till att skapa en positiv attityd vad säkerheten beträffar.

 

Grundkursen är avsedd för sådana nya besiktare inom föreningen, som inte har besiktningslicens. Avgiften för en två dagars kurs är 170€ och där ingår undervisningen, kursmaterialet och måltiderna under kursen. För boende- och resekostnader svarar  varje kursdeltagare själv.

Varje besiktare ska genomgå en en dags kompletteringskurs då åtta år har gått sedan  grundkursen. Kursavgiften för kompletteringskursen är 120€ inklusive undervisning, kursmaterial och måltider. Deltagarna svarar för sina övriga kostnader.

Besiktningskurser 2023

Grundkurs 170€
Åbo 28.- 29.1 på finska Linkki ilmoittautumiseen

Helsingfors 4.- 5.2 på finska Linkki ilmoittautumiseen
Helsingfors 18.-19.2 på finska Linkki ilmoittautumiseen
Tammerfors 18.-19.3 på finska Linkki ilmoittautumiseen
Helsingfors 25.-26.3 på svenska Anmäl dig här
Huvudstadsregionen 25.-26.3 på finska Linkki ilmoittautumiseen

Fortsättningskurs
Teams distans, 70€, på plats 130€ 
28.2-1.3 Kurs på finska på distans, Teams Linkki ilmoittautumiseen
21.-22.3 Kurs på finska på distans, Teams  Linkki ilmoittautumiseen
21.-22.3 Kurs på svenska på distans, Teams Anmäl dig här
Helsingfors 26.3 på finska Linkki ilmoittautumiseen

Nätverka: Besiktarnas nätverksträff månadens nästsista måndag klockan 19-20.
Besiktningschefernas nätverksträff 27.3. Linkki ilmoittautumiseen
Övriga webbinarium: Suuli- webbinarium i april

 
Suomen venehuolto banneri