FÖRBUNDSMATERIAL

FÖRBUNDSMÖTEN:

Den högsta beslutande makten i SBF innehas av förbundsmötet. Förbundsmötet väljer styrelsen, kommittéernas och funktionernas ordförande och viceordförande och valnämnden. Kommittéerna och funktionerna är underställda styrelsen.

Ordinarie förbundsmöten är vårmötet i april och höstmötet i november/december. Styrelsen sammankallar till mötena och beslutar om tid och plats. Möteskallelsen, som innehåller en  förteckning över de ärenden som behandlas på mötet, ska postas till förbundets medlemmar senast tre (3) veckor före mötesdagen. Ett ärende som en medlem vill få behandlat på ett förbundsmöte ska skriftligen framställas till styrelsen på våren före utgången av januari och på hösten före utgången av september.

Verksamhetsledare, kommodorer och sekreterare namngivna i medlems- och båtregistret Suuli kan skriva ut klubbens fullmakt. En fullmakt krävs på SBF:s förbundsmöte. Instruktioner kan hittas här: Anvisning för utskrift av klubbens fullmakt för förbundsmöte

FÖRBUNDSMATERIAL

Höstförbundsmöte 2019:

Höstförbundsmötesmaterial 2019 >

Föreningarnas röstetal 2019 >

Verksamhetsplan och budget 2020 >

Förbundsmötesprotokoll (på finska) >

Förbundsmötets presentationsmaterial >

Vårförbundsmöte 2019:

Vårförbundsmötesmaterial 2019 

Föreningarnas röstetal 2019

SBF:s bokslut 2018 (på finska)

SBF:s revisionsberättelse (på finska)

Verksamhetsberättelse 2018

Höstförbundsmöte 2018: Syysliittokokouskutsu ja esityslista 2018, Vaalilautakunnan esitykset luottamushenkilövalinnoista liittokokoukselle, Toimintasuunnitelma ja budjetti 2019, Puheenjohtajaehdokkaiden esittelyt, Seurojen äänimäärät 2018, Syysliittokokouksen pöytäkirja 2018

Vårförbundsmöte 2018:

 Toimintakertomus 2017, Verksamhetsberättelse 2017, Tulos, Tase, Tuloserittelyt, Toimialakohtainen Tulos

Resultat, Balans, Resultatredovisning, Resultat Per Sektor, Kevätliittokokousmateriaali 2018, Vårförbundsmötets Material 2018, Esitys Uudeksi Johtosäännöksi / Förslag Till Nytt Direktiv, Esitys Liiton Sääntöjen Päivittämiseksi / Förslag Till Uppdatering Av Stadgarna

Seurojen Äänimäärät 2018 / Föreningarnas Röstetal 2018, L Säätio Ehdotus, Eu:N Tietosuoja-Asetus (Gdpr), Spv Johtosääntö PpKevätliittokokouksen Pöytäkirja 2018

Höstförbundsmöte 2017: Höstförbundsmötets material

Vårförbundsmöte 2017: Vårförbundmötets material

Höstförbundsmöte 2016: Höstförbundmötets materialPöytäkirja 2016

Vårförbundsmöte 2016: Vårförbundsmötets material

Höstförbundsmöte 2015: Höstförbundsmötets material

Vårförbundsmöte 2015: Vårförbundsmötets material

Höstförbundsmöte 2014: Höstförbundmötets material 

Vårförbundsmöte 2014: Vårförbundsmötets material