13.08.2018

Uusia henkilöitä etsitään luottamustehtäviin

Syysliittokokouksessa 24.11.2018 päätetään tulevan kaksivuotiskauden 2019 – 2020 luottamushenkilöistä. Kokouksessa valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja eri toimikunnille erovuoroisten tilalle. Puheenjohtajat ovat samalla liittohallituksen jäseniä. Siinä tapauksessa, että istuva varapuheenjohtaja siirtyisi puheenjohtajaksi, tulee hänen tilalleen valita loppukaudeksi (1 vuosi) seuraaja.

Liitolle valitaan uusi puheenjohtaja
Liittohallituksen jäsenenä voi toimia enintään kolme perättäistä kautta (6 vuotta). Tämän vuoksi edessämme on myös liittohallituksen puheenjohtajan vaali Samuli Salanterän seuraajaksi ruorimiehen paikalle.

Toimikunnille valitaan 5 puheenjohtajaa ja 4 varapuheenjohtajaa
Ohessa lista vapautuvista luottamustoimista ja kuvaus toimikuntien ja toimintojen tehtävistä sekä lomake, jolla voitte ehdottaa sopiviksi katsomianne henkilöitä eri tehtäviin. Kiinnittäkää erityistä huomiota esitettävän henkilön todennettavaan kyvykkyyteen hoitaa esitettävää tehtävää.

Seurat ehdottavat
Vaalilautakunta toivoo seuroilta aktiivisuutta ja hyvin valmisteltuja esityksiä. Oikea tapa esittää ehdokkaita liiton luottamustoimiin on tehdä esitys vaalilautakunnalle hyvissä ajoin, määräajan kuluessa.
Muistutamme, että mikäli erovuoroisen henkilön halutaan jatkavan tehtävässään, ja hän on siihen suostuva, tulee häntä ehdottaa kyseiseen tehtävään. Nopeuskilpailutoimikunnan pj Jari Lehtosen tilalle tulee valita seuraaja, sillä hänen kolme kauttaan hallituksen jäsenenä ovat täynnä.

Suomen Purjehdus ja Veneily on yksi maamme suurimmista lajiliitoista. Erityisen tärkeää on, että luottamustehtäviin saadaan edelleen osaavia ja aktiivisia naisia ja miehiä. Toivomme, että seurat käyttävät tätä mahdollisuuttaan vaikuttaa. Kaikkien ehdokkaiden tulee olla seurojen esittämiä.

Ehdotukset 16.9.2018 mennessä
Seurojen perustellut ehdotukset pyydetään lähettämään oheisen lomakkeen mukaan 16.9.2018 mennessä osoitteeseen marika.bister-sandstrom@spv.fi. Vaalilautakunta käsittelee kaikki ehdotukset ja koostaa niistä oman esityksensä syysliittokokoukselle.

LIITTEET

Vaalilautakunnan puolesta,
Yrjö Sahlstedt, puheenjohtaja

Vaalilautakunnan jäsenet
Puheenjohtaja Yrjö Sahlstedt (puh. 040 763 4561, sahlstedt@surfnet.fi), Hangö Segeförening
Varapuheenjohtaja Hannele Naatula (puh. 040 715 7577. hannele.naatula@iki.fi) Soukan Venekerho
Timo Telkola (puh. 0400 825 586, timo@fi.northsails.com), Turun Pursiseura
Iiro Suksi (puh. 045 2641 642, iiro.suksi@outlook.com), Vaasan Moottorivenekerho
Veli-Pekka Manninen (puh. 0400 508 857, patu@kansio.fi), Mikkelin Pursiseura

***

Valnämndens brev till föreningarna

Höstmötet den 24.11.2018 väljer förtroendepersoner för den kommande 2-årsperioden 2019 – 2020. Vid mötet väljs kommittéernas ordförande och viceordförande där dessa är i tur att avgå. Ifall sittande viceordförande avancerar till ordförande, bör en ersättare väljas för resterande period (1 år).

Ny förbundsordförande väljs
En medlem i förbundsstyrelsen kan verka högst tre perioder efter varandra (6 år). Därför står vi nu inför valet av styrelseordförande att ersätta Samuli Salanterä som rorsman.

För kommittéerna väljs 5 ordförande och 4 viceordförande
Bifogat följer (på svenska) en lista över ledigblivande förtroendeposter och beskrivning av kommittéernas uppgifter samt en blankett, enligt vilken ni kan föreslå lämpliga personer till posterna. Fäst särskild uppmärksamhet vid den föreslagna personens påvisbara kvalifikationer för uppdraget.

Föreningarna skall föreslå
Valnämnden hoppas på föreningarnas aktiva insats och väl grundade förslag. Det korrekta förfarandet är, att till valnämnden inlämna sina kandidatförslag till förtroendeposterna inom utsatt tid.
Vi vill också påminna om, att ifall personer i tur att avgå önskas (och är villiga) fortsätta på sin post, bör förslag om detta inlämnas. Ordföranden för hastighetstävlingar Jari Lehtonen har sina tre perioder som styrelsemedlem fyllda och bör alltså få en efterföljare.
Segling och båtsport i Finland är ett av landets största grenförbund. Det är av största vikt att vi fortfarande får kunniga och aktiva damer och herrar invalda till de olika förtroendeuppdragen. Önskvärt är, att medlemsföreningarna nu utnyttjar detta tillfälle att påverka. Samtliga kandidater bör föreslås av någon medlemsförening.

Förslagen inlämnas senast den 16.9.2018
Föreningarnas motiverade förslag skall sändas enligt bifogade blankett med föreningens e-post senast den 16.9.2018 till marika.bister-sandstrom@spv.fi . Valnämnden behandlar samtliga förslag och sammanställer av dem sitt förslag till höstförbundsmötet.

För valnämnden
Yrjö Sahlstedt, ordförande

Valnämndens kontaktuppgifter:
Medlemmar i valnämnden:
Ordförande Yrjö Sahlstedt (tel. 040 763 4561, sahlstedt@surfnet.fi), Hangö Segeförening
Vice ordförande Hannele Naatula (tel. 040 715 7577, hannele.naatula@iki.fi) Soukan Venekerho
Timo Telkola (tel. 0400 825 586, timo@fi.northsails.com), Turun Pursiseura
Iiro Suksi (tel. 045 2641 642, iiro.suksi@outlook.com), Vaasan Moottorivenekerho
Veli-Pekka Manninen (tel. 0400 508 857, patu@kansio.fi), Mikkelin Pursiseura

BILAGOR
Lista över förtroendeposter som ska utses
Blankett för förslag
Uppgifter för förbundets kommittéer och funktioner
Instruktion finns att läsa på SBF:s hemsida på adressen: sv.spv.fi/forbundsmaterial/