LIITTOMATERIAALIT

TÄRKEITÄ LIITTOMATERIAALEJA:

Uusi strategia esitetään hyväksyttäväksi syysliittokokouksessa 22.11.2020. Pidimme aiheesta webinaarin 28.5. Strategiaan voi tutustua täällä.

VAALILAUTAKUNTA

Syysliittokokouksessa 22.11.2020 päätetään tulevan kaksivuotiskauden 2021 – 2022 luottamushenkilöistä. Kokouksessa valitaan liittohallitukselle puheenjohtaja sekä puheenjohtajia ja varapuheenjohtajia eri toimikunnille.

Seurojen perustellut ehdotukset pyydetään lähettämään oheisella lomakkeella 14.9.2020 mennessä osoitteeseen karoliina.rouhiainen@spv.fi. Vaalilautakunta käsittelee kaikki ehdotukset ja koostaa niistä oman esityksensä syysliittokokoukselle.

Valittavat tehtävät >
Lomake >

LIITTOKOKOUKSET:

SPV:ssä ylintä päätösvaltaa käyttää liittokokous. Liittokokous valitsee hallituksen sekä toimikuntien ja toimintojen puheenjohtajat sekä varapuheenjohtajat ja vaalilautakunnan.  Toimikunnat ja toiminnot toimivat liitohallituksen alaisuudessa.

Varsinaisia liittokokouksia ovat kevätkokous huhtikuussa ja syyskokous marras-joulukuussa aikana ja paikassa, jonka hallitus kokoonkutsujana määrää. Kokouskutsu, joka sisältää luettelon kokouksessa käsiteltävistä asioista, on postitettava liiton jäsenille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokouspäivää. Asia, jonka jäsen haluaa varsinaisessa liittokokouksessa käsiteltäväksi, on esitettävä kirjallisesti liiton hallitukselle keväällä tammikuun ja syksyllä syyskuun loppuun mennessä.


Syysliittokokouksessa käsiteltävät asiat:

 1. Esitetään hallituksen selonteko kuluvan kauden toiminnasta.
 2. Päätetään liiton strategiasta, seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta sekä määrätään jäsenyhdistysten liittomaksut.
 3. Valitaan erovuoroisen tilalle seuraavaksi kahdeksi (2) kalenterivuodeksi hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Jos molemmat ovat tai tulevat olemaan erovuorossa samanaikaisesti, liittokokous valitsee toisen heistä vain yhdeksi (1) kalenterivuodeksi.
 4. Valitaan erovuoroisen tilalle seuraavaksi kahdeksi (2) kalenterivuodeksi riittävä määrä jäseniä liiton hallitukseen ja toimimaan toimikunnan puheenjohtajana. Jos valittavien jäsenten lukumäärä ylittää viisi (5) liittokokous päättää kenet tai ketkä valitaan vain yhdeksi (1) vuodeksi.
 5. Valitaan seuraavaksi kahdeksi (2) kalenterivuodeksi erovuoroisten tilalle toimikuntien varapuheenjohtajat. Jos toimikunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat tai tulevat olemaan erovuorossa samanaikaisesti, liittokokous valitsee toisen heistä vain yhdeksi (1) kalenterivuodeksi.
 6. Valitaan kilpapurjehduksen sääntölautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet.
 7. Valitaan kilpamoottoriveneilyn vetoomuslautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja,
 8. Valitaan vähintään yksi tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja toimikaudeksi, joka jatkuu toistaiseksi. Vähintään yhden tilintarkastajan on oltava KHT-tilintarkastaja tai -yhteisö.

Käsiteltävät asiat:

 1.  Esitetään hallituksen kertomus liiton toiminnasta sekä tilit ja tilintarkastajien lausunto.
  2.    Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
  3.    Päätetään vastuuvapaudesta.
  4.    Valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä vaalilautakuntaan.
  5.    Käsitellään muut esityslistalla olevat hallituksen tai jäsenyhdistysten esittämät Liittokokousasiat.

LIITTOKOKOUSMATERIAALIT:

SPV:n kevätliittokokous 2020 pidetään 8.9. Koronatilanteen vuoksi olemme siirtäneet kokousta myöhempään ajankohtaan. Kutsumme kokouksen koolle noudattaen sääntömääräistä kolmen viikon kutsuaikaa.

Toimintakertomus 2019

Tilinpäätös

Tilintarkastuskertomus

YHDENVERTAISUUS

Yhdenvertaisuuslaki astui voimaan 30.12.2014. Lain tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjintää sekä tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeusturvaa. Lisätietoa yhdenvertaisuuslaista ja muista siihen liittyvistä laeista saa osoitteesta www.yhdenvertaisuus.fi.
Tutustu Suomen Purjehdus ja Veneilyn yhdenvertaisuussuunnitelmaan täältä.