14.03.2018

Täydentävien ohjelmien käyttöä helpottavia rajapintoja tarjolla!

(se nedan på svenska)

Onko seurallanne käytössä toinen järjestelmä, jonne haluaisitte viedä Suulista tietoa tai toisin päin? Haluaisitko, että kun seuranne jäsen päivittää yhteystietonsa seuranne omaan järjestelmään, tieto päivittyisi myös Suuliin?  Entä haluaisitteko viedä laskutietoja Suulista toiseen järjestelmään helpottaaksenne kirjanpitoa? Rajapinta helpottaa tietojen vientiä järjestelmästä toiseen.

Suuliin on nyt mahdollista avata rajapintoja eri käyttötarkoituksiin:

Yksi rajapinta on jäsen-, vene- ja venepaikkarajapinta.
Toinen rajapinta on laskurajapinta.
Näille tarvitset erilliset avaimet.
Seuran rekisterinhoitaja näkee olemassa olevat rajapinta-avaimet kohdassa Oma seura. Rajapinta-avaimet ilmoitetaan seuran perustietojen jälkeen, kun ne on avattu.

Jos seurallasi ei ole rajapinta-avaimia käytössä, ota yhteyttä SPV:n toimistoon: toimisto@spv.fi.

Rajapinnan hinta on 90 €/vuosi.

Suuli-rajapinnan api dokumentaatioon pääset tästä.

Seuralla tulee olla rajapinta ja integraatio järjestelmien välillä, jotta saatte yhteyden toimimaan. Rajapinta on kuin lukittu ovi järjestelmään, ja nyt Suuliin on tämä luotu. Tarvitsette vielä oven seuranne omaan järjestelmään ja tien kulkea Suulin ovelta toisen järjestelmänne ovelle.

Monet seurat käyttävät toisena ohjelmanaan samoja järjestelmiä. Jotta voimme kartoittaa, onko usealla seuralla sama vaihtoehtoinen järjestelmä käytössä, vastaattehan alle minuutin kestävään kyselyyn. Mikäli huomaamme usealla seuralla olevan sama järjestelmä ja tarve järjestelmien välisen yhteydentekoon, voimme mahdollisesti helpottaa tästä koituvat kustannukset jakamalla ne useamman seuran välillä. Tästä kyselyyn!

***

Gränssnitt som underlättar andvändning av kompletterande program erbjuds

 

Använder er förening ett annat system som ni skulle vilja överföra information till Suuli eller tvärtom? Skulle ni vilja att en medlem uppdaterar sin information i ert system så uppdateras det automatiskt även till Suuli? Eller skulle ni vilja överföra betalningsinformation från Suuli till ett annat system för att underlätta bokföringen? Gränssnitt underlättar överföring av information från ett system till ett annat.

Det är nu möjligt att göra gränssnitt för olika syften:

Ett gränssnitt är för medlems-, båt- och båtplatsgränssnitt.
Ett annat gränssnitt är räkningsgränssnitt.
För dessa behöver du olika nycklar.
Föreningens ansvariga för registret ser de nuvarande gränssnittnycklarna i menyn vid Egna föreningen. Gränssnitt nycklarna anmäls efter föreningens grundinformation, när det har öppnats.

Ifall er förening inte har i bruk gränssnittnycklarna, ta kontakt med SBF:s kontor: toimisto@spv.fi

Gränssnittets pris är 90€/per år.

Till Suuli-gränssnitt api dokumentet slipper du här (bara på finska).

Föreningen bör ha gränssnitt och integration mellan programmen för att få förbindelsen och fungera. Gränssnittet är som en låst dörr till systemet och nu har vi bildat detta även till Suuli. Ni behöver även en dörr till ert föreningssystem och en väg mellan Suulis dörr till ert andra systems dörr.

Många föreningar använder samma program som det andra systemet. För att vi ska kunna kartlägga vilka program föreningar använder ber vi er besvara enkäten som tar knappt en minut. Ifall vi ser att flera föreningar använder samma program och att det finns ett behov för kontakt mellan de olika systemen kommer vi möjligen kunna underlätta kommande kostnader över det genom att dela det på flera föreningar. Här till enkänten! (bara på finska)