On aika ehdottaa henkilöitä liiton luottamustoimiin – Dags att föreslå personer till förbundets förtroendeuppdrag

Hyvä Suomen Purjehdus ja Veneilyn jäsenseuran edustaja!

Veneitä lasketaan vesille ja edessä on ilmeisesti ennätysvilkas veneilykesä. Matkustamisen rajoitukset vain lisäävät kiinnostusta vesillä liikkumiseen. Edessä on myös poikkeuksellinen Olympiavuosi.

On siis aika muistaa liittomme toiminnalle keskeisten luottamustoimien täyttämisestä tuleville vuosille.

Syysliittokokouksessa 28.11.2021 päätetään tulevan kaksivuotiskauden 2022–2023 luottamushenkilöistä. Kokouksessa valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja eri toimikunnille erovuoroisten tilalle. Puheenjohtajat ovat samalla liittohallituksen jäseniä. Siinä tapauksessa, että istuva varapuheenjohtaja siirtyisi puheenjohtajaksi, tulee hänen tilalleen valita loppukaudeksi (1 vuosi) seuraaja.

Liitolle valitaan varapuheenjohtaja

Edessä on varapuheenjohtajan vaali Mikael Stillin ensimmäisen kaksivuotiskauden täyttyessä.

Toimikunnille valitaan 4 puheenjohtajaa ja 5 varapuheenjohtajaa

Ohessa seuraa lista vapautuvista luottamustoimista ja kuvaus toimikuntien tehtävistä sekä lomake, jolla voitte ehdottaa sopiviksi katsomianne henkilöitä eri tehtäviin. Kiinnittäkää erityistä huomiota esitettävän henkilön todennettavaan kyvykkyyteen hoitaa esitettävää tehtävää.

Seurat ehdottavat

Vaalilautakunta toivoo seuroilta aktiivisuutta ja hyvin valmisteltuja esityksiä. Oikea tapa esittää ehdokkaita liiton luottamustoimiin on tehdä esitys vaalilautakunnalle hyvissä ajoin, määräajan kuluessa.

Muistutamme, että mikäli erovuoroisen henkilön halutaan jatkavan tehtävässään, ja hän on siihen suostuva, tulee muistaa ehdottaa häntä kyseiseen tehtävään.

Suomen Purjehdus ja Veneily on yksi maamme suurimmista lajiliitoista. Erityisen tärkeää on, että luottamustehtäviin saadaan edelleen osaavia ja aktiivisia naisia ja miehiä. Toivomme, että seurat käyttävät tätä mahdollisuuttaan vaikuttaa. Kaikkien ehdokkaiden tulee olla seurojen esittämiä.

Ehdotukset 14.9.2021 mennessä

Seurojen perustellut ehdotukset pyydetään lähettämään oheisen lomakkeen mukaan 14.9.2021 mennessä osoitteeseen karoliina.rouhiainen@spv.fi. Vaalilautakunta käsittelee kaikki ehdotukset ja koostaa niistä oman esityksensä syysliittokokoukselle.

Vaalilautakunnan puolesta,
Yrjö Sahlstedt, puheenjohtaja

Bästa representant för en medlemsförening i Segling och Båtsport i Finland!

Våra båtar har sjösatts och vi har framför oss en rekordlivlig båtsommar. Resebegränsningarna bara ökar intresset att röra sig på sjön. Vi har också exceptionella olympiska spel framför oss.

Det är alltså hög tid att börja tänka på vem som ska inneha de viktigaste förtroendeposterna i vårt förbund under de kommande åren.

På höstmötet 28.11.2021 besluts om förtroendeposterna under perioden 2022-2023. Mötet väljer ordförande och viceordförande för de olika kommittéerna i stället för dem som avgår. Kommittérordförandena är samtidigt medlemmar i förbundets styrelse. Om den sittande viceordföranden väljs till ordförande ska en efterträdare väljas för återstoden (1 år) av hans/hennes mandatperiod.

Val av viceordförande för förbundet

Eftersom Mikael Stills första tvåårsperiod tar slut ska viceordförande väljas.

För kommittéerna väljs  4 ordförande och 5 viceordförande.

Nedan finns en lista på de förtroendeposter, för vilka val ska ske, en beskrivning av respektive kommittéers uppgifter och en blankett, som din förening kan använda för att föreslå en lämplig person. Vi hoppas, att ni fäster särskild uppmärksamhet vid personens dokumenterade förmåga att sköta den här typen av uppgifter.

Föreningarna föreslår

Valnämnden önskar att föreningarna är aktiva och kommer in med väl underbyggda förslag i god tid före deadline.

Kom ihåg att om ni önskar att en person, som är i tur att avgå, ska fortsätta och han/hon är villig så måste någon föreslå fortsatt mandat.

Segling och Båtsport i Finland är ett av vårt lands största grenförbund. De är ytterst viktigt att vi fortsättningsvis får kompetenta och aktiva män och kvinnor till våra förtroendeposter. Vi hoppas att föreningarna utnyttjar den här möjligheten att påverka. Alla kandidater ska föreslås av någon förening.

Lämna in förslagen senast 14.9.2021

Vi ber föreningarna skicka sina förslag med motiveringar på bifogade blankett senast 14.9.2021 till karoliina.rouhiainen@spv.fi. Valnämnden behandlar alla inkomna förslag och sammanställer på basen av dem sitt förslag till förbundsmötet.

För valnämnden,
Yrjö Sahlstedt, ordförande

BILAGOR