27.04.2022

Onko seurasi tehnyt tarvittavat muutokset jätehuoltoon 1.5. mennessä?

Heinäkuussa 2021 uudistettu merenkulun ympäristönsuojelulaki säätelee satamien jätehuoltoa. Uudistettu laki astuu siirtymäajan jälkeen voimaan 1. toukokuuta 2022. Nyt on oikea aika tarkistaa, että satamasi jätehuolto vastaa uuden lain vaatimuksiin.

Mitä lakimuutos tarkoittaa seuroille?

Lain tarkoituksena on vähentää Itämeren ja Suomen sisävesien roskaantumista sekä muovin ja ravinteiden päätymistä vesistöihin. Suurimmat muutokset kohdistuvat yli 25-paikkaisiin venesatamiin. Käytännössä yhä useamman sataman tulee tarjota veneilijöille jätelajittelupiste ja järjestää erilliskeräys myös vaaralliselle jätteelle.

  • Jatkossa myös pienissä, vähintään 25-paikkaisissa, huvivenesatamissa on otettava vastaan alusten käymälävedet sekä kiinteät jätteet.
  • Monia satamia edellytetään myös ottamaan vastaan veneilijöiden vaaralliset jätteet eli käytännössä on järjestettävä lukittu ja valumasuojattu tila vaarallisille jätteille.
  • Uudistunut laki velvoittaa satamia laatimaan jätehuoltosuunnitelman. Satamien tulee toimittaa jätehuoltosuunnitelma hyväksyttäväksi paikalliselle viranomaiselle vuoden 2022 loppuun mennessä.

Tarkempia tietoja siitä, mitä muutokset tarkoittavat seuranne satamiin löydätte SPV:n yhteistyökumppani Lassila & Tikanojan sivuilta täältäJätehuollon voi myös päivittää vastaamaan lain muutoksia soittamalla L&T:n asiantuntijalle 010 636 6520 (arkisin 8-16, puhelun hintatiedot täällä).

***

Har din förening genomfört de nödvändiga förändringarna i avfallshanteringen före 1 maj?

Lagen om sjöfartens miljöskydd, som förnyades i juli 2021, reglerar avfallshanteringen i hamnarna.

Efter en övergångsperiod träder den förnyade lagen i kraft 1 maj 2022. Nu är det rätt tid att kolla, att avfallshanteringen i din hamn svarar mot lagens krav.

Vad innebär lagändringen för föreningarna?

Avsikten med lagen är att minska nerskräpningen och tillförseln av plast och näringsämnen i Östersjön och insjövattnen i Finland. De största förändringarna gäller båthamnar med mera än 25 båtplatser. I praktiken måste allt flere hamnar erbjuda båtfararna en avfallssorteringsstation och ordna separat insamling också av farligt avfall.

  •  I framtiden måste också små nöjesbåtshamnar med minst 25 båtplatser ta emot toalettavfallsvatten och fast avfall från båtarna.
  •  Många hamnar förutsätts kunna ta emot också farligt avfall från båtarna. Det betyder i praktiken, att de måste ha ett låsbart och mot avrinning säkrat utrymme för farligt avfall.
  • Den nya lagen kräver, att hamnarna uppgör en plan för sin avfallshantering. Hamnen ska lämna in planen för godkännande till de lokala myndigheterna före slutet av år 2022.

Närmare uppgifter om vad lagförändringarna innebär för er förenings hamnar hittar ni på SBF:s samarbetspartner Lassila & Tikanojas sidor: här.
Man kan också ringa till L&T:s specialister för att få hjälp med att uppdatera sin avfallshantering så, att den svarar mot den nya lagen (tel. 010 636 6520 vardagar 8-16, prisuppgifter för samtalet  här).