04.05.2023

Kurssi kohti lähintä imutyhjennysasemaa / Kursen mot närmaste sugtömningsstation

Teksti ja kuva: Pidä Saaristo Siistinä ry

Huh, helpottaa!

Kun veneen septisäiliö täyttyy, kannattaa ottaa kurssi kohti lähintä imutyhjennysasemaa. Veneilijän yksi tärkeimmistä toimista ravinnepäästöjen hillitsemiseksi on huolehtia käymäläjätteet niille kuuluvaan paikkaan. On arvioitu, että yhden henkilön yhdessä päivässä tuottamat jätökset luovat vesistöön päästessään kasvumahdollisuudet 2,5 kilolle levää. Viikon jätökset voivat siis tuottaa jopa 17,5 kiloa levää!

Pidä Saaristo Siistinä ry (PSS ry) ylläpitää jäsenilleen noin 30 kelluvaa imutyhjennyslaitetta merellä ja sisävesillä. Ne löytyvät mobiiliystävälliseltä Roope-kartalta: roopekartta.fi. Kartta kertoo, onko asema käytössä vai huollossa. Kartan avulla voi suodattaa ja etsiä muitakin Roope-palvelupisteitä, kuten satamaa, jossa on biojätteen keräys tai vaikkapa astianpesupaikka.

Septit.net on toinen hyvä kartta, johon on vapaaehtoisvoimin ja vertaisveneilijöiden tietoja hyödyntäen kerätty kaikki Suomen imutyhjennysasemat. Palveluun voi ilmoittaa uusia ja poistuneita asemia ja raportoida, onko asema toiminnassa vai ei.
Imutyhjennyslaitteita on monenlaisia, ja niiden varusteluissa on eroja. Siksi on aina tärkeää lukea laitteen ohjeet ennen sen käyttämistä.

Jos tyhjennys ei suju, kannattaa varmistaa seuraavat asiat:

  1. Onko veneen tankin huohotinputki varmasti auki?
  2. Onko veneen imuaukon ja pumpun suulakkeen liitos tiivis, ja eihän väliin ole jäänyt mitään?
  3. Ovatko säiliön muut liitokset kunnossa?
  4. Onnistuuko veden imeminen merestä tai järvestä? Jos laite imee hyvin meri- tai järvivettä, vika on todennäköisesti veneen järjestelmässä.

Jos laite ei toimi vianetsintäohjelistan tarkistuksista huolimatta, ilmoita asiasta laitteen toiminnasta vastaavalle taholle. Huomioithan, että taho voi olla esimerkiksi kunta, satamanpitäjä tai PSS ry. PSS ry:n kotisivuilta löydät lisää tietoa vesistöjen rehevöitymisestä, imutyhjennysasemien käytöstä: pidasaaristosiistina.fi.

***

Puh, det lättar!

När båtens septiktank är full är det bäst att ställa in kursen mot närmaste sugtömningsstation. En av de viktigaste sakerna som båtfararna kan göra för att minska näringsutsläppen är att se till att toalettavfallet hamnar där det ska. Det är beräknat att i det toalettavfall som en människa producerar på en dag kan 2,5 kilo alger växa. I vattnet kan toalettavfallet under en vecka alltså producera 17,5 kilo alger!

Håll Skärgården Ren rf upprätthåller ungefär 30 flytande sugtömningsstationer till sina medlemmars förfogande, både till havs och på insjövattnen. Dessa hittar du på föreningens Sälle-karta som är anpassad för mobilbruk: roopekartta.fi. Kartan informerar om huruvida stationen är i bruk eller i olag eller ifall den servas som bäst. Med hjälp av kartan kan man också filtrera och söka efter annan Sälle-service, t.ex. hamnar som har insamling av bioavfall eller t.ex. diskplats.

En annan bra karta är Septit.net, i vilken alla Finlands sugtömningsstationer har på frivillig basis samlats genom att utnyttja båtfarares kunskap. Servicen tar emot anmälningar om nya stationer eller sådana som tagits ur bruk och man kan rapportera in om huruvida stationer är i funktion eller inte. 

Det finns många slags sugtömningsanläggningar med olika slags utrustning. Därför är det alltid viktigt att läsa instruktionerna innan man använder en anläggning.

Om tömningen inte fungerar lönar det sig att kontrollera följande:

  1. Är båttankens luftningsrör säkert öppen?
  2. Ansluter båtens tömningsöppning och pumpens munstycke tätt mot varandra och inget har hamnat i kläm där emellan?
  3. Är behållarens övriga kopplingar i skick?
  4. Går det att suga upp vatten ur havet eller sjön? Om anläggningen utan problem klarar av att suga upp havs- eller sjövatten ligger felet sannolikt i båtens system.

Om anläggningen ändå inte funkar trots att du felsökt och gått igenom alla punkterna på listan, meddela den instans som ansvarar för anläggningen. Du noterar väl att det här kan vara t.ex. kommunen eller hamninnehavaren eller Håll Skärgården Ren rf.

På HSR rf:s webbplats hittar du mer information om övergödningen av vattendragen och sugtömningsstationerna samt svar på andra vanliga frågor vi får sommartid: hallskargardenren.fi