31.03.2017

Kevätliittokokous | Vårförbundsmöte 22.4.

Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n hallitus kutsuu liiton jäsenyhdistykset sääntömääräisen kevätliittokokoukseen.

Aika:               lauantaina 22.4.2017 kello 11.00

Paikka:           Ravintola Loru, Itälahdenkatu 22 B, 00210 Helsinki

Valtakirjojen tarkastus alkaa kokouspaikalla kello 10.00 ja päättyy kello 10.45.

Tututustu kevätliittokokousmateriaaliin >>

Sääntöjen 8 §:n mukaisesti äänioikeutta liittokokouksessa käyttää jäsenen valtuuttama henkilö, jonka tulee olla jonkun jäsenyhdistyksen jäsen. Sama henkilö saa edustaa enintään kolmea (3) jäsentä. Kokousedustaja voi ottaa liittokokoukseen avustajakseen tarkkailijoita, joilla on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Tarkkailijoiden määrä ei saa ylittää kahta (2) eikä jäsenyhdistyksen äänimäärää.

Suosittelemme ilmoittautumaan kokoukseen viimeistään 17. huhtikuuta 2017 mennessä osoitteessa: https://www.webropolsurveys.com/S/CB344EA4EC5A3025.par

Käsiteltävät asiat:

 1. Esitetään hallituksen kertomus liiton toiminnasta sekä tilit ja tilintarkastajien lausunto.
  2.    Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
  3.    Päätetään vastuuvapaudesta.
  4.    Valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä vaalilautakuntaan.
  5.    Käsitellään muut esityslistalla olevat hallituksen tai jäsenyhdistysten esittämät Liittokokousasiat.

***

ORDINARIE VÅRFÖRBUNDSMÖTE – VÄLKOMMEN!

Segling och Båtsport i Finland rf:s styrelse kallar förbundets medlemsföreningar till ordinarie vårförbundsmöte.

Tidpunkt:      lördag 22.4.2017 kl 11.00

Plats:             Restaurant Loru, Österviksgatan 22 B, 00210 Helsingfors

Granskningen av fullmakterna börjar på mötesplatsen kl 10:00 och avslutas 10:45.

Vårförbundsmötes material >>

Enligt 8 § kan befullmäktigad person, som är medlem i någon medlemsförening, rösta på förbundsmötet. Samma person kan representera högst tre (3) medlemmar. En mötesrepresentant kan till sitt stöd ha observatörer, som har rätt att föra talan men inte har rösträtt. Observatörernas antal får inte överskrida två (2) eller medlemsföreningens röstetal.

Anmäl dig senast den 17. April på adressen: https://www.webropolsurveys.com/S/CB344EA4EC5A3025.par

Vid vårförbundsmötet behandlas följande ärenden:

 1. Styrelsens verksamhetsberättelse presenteras. Redovisning för handhavda medel och revisorernas utlåtande.
 2. Beslut om bokslutets bekräftelse.
 3. Beslut om ansvarsfrihet
 4. Val av ordförande, vice ordförande och tre andra medlemmar till valnämnden.
 5. Övriga förbundsärenden som framlagts av styrelsen eller medlemsföreningarna till föredragningslistan tas upp till behandling