21.02.2019

Finnboatin kuntokartoittajat veneiden peruskatsastuksen runkokatsastajiksi

Venealan Keskusliitto Finnboat ry ja Suomen Purjehdus ja Veneily ry (SPV) allekirjoittivat juuri päättyneillä venemessuilla veneiden runkokatsastuksia koskevan yhteistyösopimuksen. Jatkossa Finnboatin valtuutetut kuntokartoittajat voivat suorittaa veneiden runkokatsastuksia osana veneen peruskatsastusta.

Sopimuksen allekirjoittivat Helsingin Vene 19 Båt -näyttelyssä perjantaina 15.2. Finnboatin toimitusjohtaja Jarkko Pajusalo, Venealan Telakka- ja korjaamoyhdistys ry:n puheenjohtaja Joni Leeve ja SPV:stä puheenjohtaja Jan Jansson sekä vt. toiminnanjohtaja Jan Thorström.

”Tämä helpottaa runkokatsastusta sellaisissa tilanteissa, joissa seurojen katsastajat eivät pääse paikan päälle. Tarkoituksena on auttaa veneilijöitä. Yhteistyö on luontevaa, sillä Finnboatin kuntokartoittajilla on jo tarvittavaa tietotaitoa”, SPV:n puheenjohtaja Jan Jansson kertoo.

”Kuntokartoittajien mukaan tulo helpottaa seurojen venekatsastajien katsastusruuhkaa ja lisää veneilyturvallisuutta: ammattimaisen kuntokartoituksen avulla veneen korjaustarpeet havaitaan ajoissa ja korjaukset voidaan tehdä hyvissä ajoin ennen kautta”, lisää Finnboatin toimitusjohtaja Jarkko Pajusalo.

Veneen katsastuksessa varmistetaan veneen kunto ja se on pakollinen pursiseuran rekisterissä oleville veneille vuosittain. Katsastuksen suorittavat pursiseuran siihen valtuuttamat, katsastajakurssin käyneet katsastajat, joilla on liiton myöntämä katsastajalupa. Tämän lisäksi veneeseen on tehtävä runkokatsastuksen sisältämä peruskatsastus vähintään joka viides vuosi.

Kuntokartoitus on Venealan Keskusliitto Finnboat ry:n järjestelmä, joka on kehitetty yhdessä VTT:n (nyk. Eurofins Expert Services) veneasiantuntijoiden kanssa. Finnboatin Kuntokartoittajat ovat Venealan Telakka- ja korjaamoyhdistyksen johtokunnan hyväksymiä, Finnboatin Kuntokartoitukseen koulutettuja venealan korjaamotoiminnan ammattilaisia.  Kuntokartoittajia on tällä hetkellä noin 70.

Venealan Keskusliitto Finnboat ry on venealan teollisuuden ja kaupan toimialajärjestö, johon kuuluu neljä jäsenyhdistystä: Venealan Telakka- ja korjaamoyhdistys ry, Venealan Kauppiaat ry, Suomen Veneteollisuusyhdistys ry ja Venealan Osatoimittajat ry. Finnboatin jäsenkunta vastaa lähes sataprosenttisesti alan kotimaan liikevaihdosta ja Suomen veneviennistä. Sivulta www.suomiveneilee.fi löytyy tietoa jäsenyritysten veneistä ja moottoreista sekä tarvikkeista ja muista palveluista.

Suomen Purjehdus ja Veneily ry on suomalaisten pursi- ja veneilyseurojen etujärjestö. Se edistää, ohjaa ja valvoo suomalaista purjehdusta ja veneilyä. SPV perustettiin vuonna 2011, kun 1900-luvun alussa perustetut Suomen Purjehtija- ja Suomen Veneilyliitto yhdistyivät yhdeksi liitoksi. Liittoon kuuluu noin 330 jäsenseuraa ja noin 45 luokkaliittoa. Harrastajia seuroissa on noin 60 000.

Kuvassa SPV:n puheenjohtaja Jan Jansson ja vt. toiminnanjohtaja Jan Thorström sekä Venealan Telakka- ja korjaamoyhdistys ry:n puheenjohtaja Joni Leeve ja toimitusjohtaja Jarkko Pajusalo Finnboat ry:stä.

***

Finnboats konditionskartläggare som skrovinbesiktare för båtars grundbesiktning

Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf och Segling och Båtsport i Finland rf (SBF) undertecknade på båtmässan som nyligen avslutats ett samarbetsavtal som berör båtars skrovbesiktningar. I fortsättningen kan av Finnboat bemyndigade konditionskartläggare utföra skrovbesiktning av båtar som en del av båtarnas grundbesiktning.

Avtalet undertecknades fredagen 15.2 under Vene 19 Båt-mässan i Helsingfors av Finnboats verkställande direktör Jarkko Pajusalo, Båtbranschens Varvs- och serviceförening rf:s ordförande Joni Leeve och ordförande Jan Jansson samt vice verksamhetsledare Jan Thorström från SBF.

”Detta underlättar skrovbesiktningen i sådana situationer, då klubbens besiktare inte kan närvara. Man har för avsikt att hjälpa båtfararna. Samarbetet är naturligt, för Finnboats konditionskartläggare har den nödvändiga yrkeskunskapen”, berättar SBF:s ordförande Jan Jansson.

”Konditionskartläggarnas deltagande underlättar klubbesiktarnas besiktningsrusning och ökar båtlivssäkerheten: med hjälp av yrkeskunnig konditionskartläggning upptäcker man båtarnas reparationsbehov i tid och reparationerna kan utföras i god tid före säsongen”, tillägger Finnboats verkställande direktör Jarkko Pajusalo.

Vid båtens besiktning säkerställer man båtens kondition och den är obligatorisk årligen för båtar i segelföreningens register. Besiktningen utförs av klubben legitimerade besiktare, som genomgått besiktarkursen och som har ett av förbundet beviljat besiktarlov. Utöver detta skall för båten utföras minst vart femte år en grundbesiktning som ingår i skrovbesiktningen.

Konditionsgranskningen är Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf:s system, som utvecklats i samråd med VTT:s (nu Eurofins Expert Services) experter. Finnboats konditionsgranskare är godkända av Båtbranschens Varvs- och serviceförening, och är till Finnboats konditionsgranskning skolade proffs i båtbranschens serviceverksamhet. Det finns nu ca 70 konditionsgranskare.

Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf är branschförbundet för landets båtindustri och –handel och har fyra medlemsföreningar: Båtbranschens Varvs- och serviceförening rf, Marinhandlarna rf, Finlands Båtindustriförening rf och Båtbranschens Komponentleverantörer rf. Finnboats medlemskår svarar för nästan hundra procent av den inhemska omsättningen och av Finlands båtexport. På webbplatsen www.suomiveneilee.fi finner du information om medlemsföreningarnas nya och begagnade båtar och motorer samt om tillbehör och andra tjänster.

Segling och båtsport i Finland rf är en intresseförening för finländska segel- och båtlivsföreningar. Den befrämjar, styr och övervakar finländsk segling och båtliv. SBF grundades år 2011, då Finlands Seglarförbund, grundat i början av 1900-talet, och Finlands Båtförbund sammanslogs till ett förbund. Till förbundet hör cirka 330 medlemsföreningar och cirka 45 klassförbund. Föreningarna har totalt cirka 60 000 personmedlemmar.