Den nya sjötrafiklagen ur en fritidsbåtfarares ögon

Fritidsbåtfarare kommer nästa sommar mötas av en betydande förändring. Den nya sjötrafiklagen träder i kraft den 1. Juni 2020 och i den klargörs befälhavarens ansvar på en fritidsbåt i omfattande grad.  

Lagförändringens tanke var att kombinera de i över 40 olika lagar, förordningar eller i andra föreskrifter existerande bestämmelser om båtfarande till en lag. Som mål var även att klargöra olika roller och hur sjötrafiklagens och sjölagens relation. Som grund användes internationella regleringar. Kanaltrafik har även tagits med i lagen. Viktigaste förändringen är att enligt lagen bör en fritidsbåt ha en befälhavare (tidigare pratade man om förare, detta orsakade svårighet med ansvaret på båten). Befälhavarens ansvar för farkosten och passagerarna är absolut. De gamla kraven (ålder, förmåga och kunskap) finns ännu kvar. Befälhavaren kan vara någon annan än föraren, ifall inte annat är ansvaret är i sista hand hos ägaren eller personen som har båten i sin besittning. Det är därför smart att använda loggbok var man skriver vem är för vilken resa befälhavare så undviker man onödiga utredningar ifall något oförväntat sker.

Befälhavaren ansvarar för att fartyget är säkert och sjöduglig, att besättningen har fått nog med instruktioner med beaktande på väderförhållandena, utrustning som är skilt nämnt är i skick och tillgängliga, i båten finns en befälhavare som använder sig av sjökort och -publikationer, besättningen har på sig flytvästen om förhållandena det kräver och båtens dokument är med.

På handelssjöfartens farled bör befälhavaren följa sjövägars regler likaså även på inre rutter enligt lagens undantag och tillägg. Syn- och hörselutkik kravet är absolut, likaså att analysera/undvika en krockrisk. I lagen är även bestämt ett ökat krav på förmåga på ett så kallat farligt fartyg och dessutom har Traficom getts möjligheten att reglera inom detta ännu. För att undvika oklarheten i lagen har man gjort en klar skillnad på fritidsbåt och -fartyg. Ett fritidsfartyg är över 24 meter långt fartyg till sport- eller fritidsbruk. En fritidsfartygs befälhavare bör vara över 18 år gammal och ha ett internationellt förarbrev för fritidsbåt.

Utöver detta definieras även saker angående hyresbåtar. Enligt den nya lagen är en hyresbåt endast det då den är bemannad och de bör följa strängare handelssjötrafiks regleringar. Obemannade hyresbåtar är vanliga fritidsbåtar. Dock är det på överlåtarens ansvar att a) båten är i oklanderligt och säkert skick dessutom b) att mottagaren faktiskt kan, allt detta är noggrant definierat i lagen.

Sanktionssystemet är även förnyat. Överträdelser med mera delas i sjötrafiksförseelser och sjötrafiksbrott. De allvarligaste fallen behandlas enligt strafflagen och till exempel att man inte kontrollerat ett fartygs sjöduglighet noggrant nog kan i värsta fall leda till 6-24 månaders fängelsestraff. Brist på flytväst bestraffas med dagsböter och av att ha gått över fartbegränsning kan man få en avgift (120 euro). Mindre brister kan leda till en avgift på 70 euro.

Det är gynnsamt att läsa igenom lagen, det finns endast cirka femtio sidor: finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2019/20190782?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=sj%C3%B6trafiklagen%20

Text: Harri Sane
Översättning: Emilia Winqvist