17.05.2017

30MILES: Porvoon uuden vierassataman aluesuunnitelma valmistunut

Porvoonjoen länsirannalle suunnitellaan uudenlaista satama- ja virkistystoimintoja yhdistävää aluetta. Suunnittelun tavoitteena on luoda viihtyisä, kaikille avoin ympäristö, joka tarjoaa monipuolisten ja laadukkaiden satamapalveluiden lisäksi puitteet ympärivuotiselle virkistystoiminnalle.

Tulevaisuuden vierasvenesatama toivottaa tervetulleiksi niin vesiteitse Porvooseen saapuvat matkailijat kuin Porvoon asukkaat ja muut vierailijat. Satama-alueesta on tavoitteena kehittää omaleimainen ja ilmeeltään sekä jokimaisemaan ja kulttuuriympäristöön hyvin sopiva kokonaisuus.

30MILES -hankkeen tuella valmistuneen aluesuunnitelman mukaan alueelle esitetään kaksi rakennusta veneilijöiden ja muiden vierailijoiden käyttöön. Toinen on satamapaviljonki ja toinen on Porvoonjoessa kelluva sauna. Satamapaviljonki käsittää veneilijöille tarkoitetut tilat ja kahvila-ravintolan. Paviljonki avautuu joen suuntaan porrastettujen terassien avulla. Kelluva sauna sijoitetaan julkisen päälaiturin yhteyteen. Lisäksi on esitetty sijaintipaikka myös kelluvalle saunalle. Vierassataman rantapuisto, aukio sekä rantapromenadi palvelevat alueen yleistä virkistyskäyttöä. Alueen läpi kulkevasta reitistä tulee osa jokirannan laajempaa rantareitistöä. Veneilijöille rakennetaan viisi pistolaituria, joihin tulee noin 80 venepaikkaa.

Aluesuunnitelman yhteydessä on määritelty satamatoimintojen alustava sijoittuminen ja tilavaraukset alueella, rakennusten tilaohjelma sekä alustavat kustannusratkaisut. Suunnittelutyössä on otettu huomioon suunnittelualueen haastavat maaperäolosuhteet. Suunnitelma liittyy Porvoon kaupungin länsirannan kaavoitukseen. Kaavaehdotuksen on tarkoitus tulla nähtäville syksyllä 2017.

Aluesuunnitelmaan voit tutustua tästä.

Aluesuunnittelun käynnistäjänä toimi kehitysyhtiö Posintra Oy ja aluesuunnitelman laatimisesta on vastannut WSP Finland Oy. Lisätietoja Porvoon uuden vierassataman suunnittelusta antaa Porvoon kaupunkisuunnittelupäällikkö Eero Löytönen, puh. 040 528 4841, eero.loytonen@porvoo.fi

Loviisan Laivasillalla tapahtuu

Kesän 2017 aikana toteutetaan Loviisan Laivasillan vierassataman kehitystöitä. Toimenpiteistä
vastaavat kehitysyhtiö Posintra yhteistyössä Loviisan kaupungin kanssa. 30MILES -hankkeen
tuella tehtävät työt jakaantuvat suunnittelu- ja toteutusosiin.

Loviisan Laivasillalla toimeenpantavia kunnostustöitä ovat mm. rannan kävelyreitin tulvavallin
korotus ja rantaruovikon poistaminen. Lisäksi vierassatamaan toteutetaan sähköauton latauspiste
sekä aiemmin laaditun Laivasillan vierassataman liiketoimintakonseptin mukaisesti myyntikojuja,
joiden kustannuksiin 30MILES -hanke osallistuu. Lisäksi 30MILES hankkeen tuella toteutetaan ja
uusitaan Laivasillan vierassataman opastusta sataman sisääntuloväylältä (vesialue) sekä myös
satama-alueen sisällä (maa-alue).

Suunnittelutyössä kootaan Loviisan Laivasillan ympäristön kehittämissuunnitelma, joka sisältää
toteutettavien toimenpiteiden lisäksi mm. selvitykset Loviisan joen virtauksen muokkaamisesta
sekä jätehuoltopisteen ja satamavalvojan työtilan uudistamisesta.

Lisätietoja Laivasillan kehittämisestä antavat Loviisan yhdyskuntatekniikkapäällikkö Markus
Lindroos, puh. 050 382 7550, markus.lindroos@loviisa.fi sekä matkailusihteeri Lilian Järvinen, puh. 0440 555 234, lilian.jarvinen@loviisa.fi

**

Områdesplanen för Borgå nya gästhamn

Ett nytt slags område som innefattar både hamn- och rekreationsfunktioner planeras på västra
åstranden i Borgå. Målet är att skapa en trivsam miljö öppen för alla, som utöver mångsidiga
och högklassiga hamnfunktioner även erbjuder möjlighet till rekreation och aktiviteter året runt.

Framtidens gästhamn önskar såväl båtburna besökare som stadens invånare och andra resenärer
välkomna. Syftet är att utveckla ett särpräglat hamnområde, som passar in i det omgivande
ålandskapet och kulturmiljön.

Två byggnader föreslås placeras på området: en hamnpaviljong och en flytande bastu. I
paviljongen finns utrymmen för båtburna besökare och en café-restaurang. Paviljongens
terrasserade trädäck öppnar sig mot Borgå. Bastun är placerad i samband med den offentliga
kajen.

Gästhamnens strandpark, skvär och strandpromenad betjänar områdets allmänna
rekreationsbruk. Det parkstråk som föreslås gå genom området utgör en del av åstrandens övriga
strandrutter. Fem bryggor med ungefär 80 förtöjningsplatser byggs för båtburna besökare.

Områdesplanen omfattar preliminärt läge och utrymmesbehov för hamnfunktionerna på området,
rumsprogram för byggnaderna samt preliminära kostnadsberäkningar. I planeringsarbetet har
man tagit hänsyn till områdets krävande markförhållanden. Områdesplanen för gästhamnen
hänger samman med planläggningen av Borgå västra åstrand. Borgå stad har för avsikt att lägga
fram planförslaget till påseende under hösten 2017.

Här kan du titta hur planen ser ut (på finska).

Utvecklingsbolaget Posintra Ab har satt igång arbetet med områdesplanen. Planen utarbetades av
WSP Finland. Mer information om gästhamnsplaneringen i Borgå ger Borgå stads
stadsplaneringschef Eero Löytönen, tel. 040 528 4841, eero.loytonen@porvoo.fi

Det händer på Skeppsbron i Lovisa

Under sommaren 2017 kommer gästhamnen vid Skeppsbron i Lovisa att förnyas. För åtgärderna
ansvarar utvecklingsbolaget Posintra i samarbete med Lovisa stad. Arbetet utförs med stöd av
30MILES-projektet, uppdelat i planering och genomförande.

Upprustningen av Lovisa Skeppsbro omfattar bl.a. höjning av skyddsvallen längs gångvägen och
avlägsnande av strandvassen. Dessutom ska en laddstation för elbilar inrättas och
försäljningsstånd byggas i enlighet med det tidigare uppgjorda affärskonceptet för Skeppsbron.
30MILES deltar i kostnaderna. Med stöd av projektet 30MILES förverkligas och förnyas vidare
guidningen till Skeppsbro gästhamn från hamnens tillfartsled (vattenområde) och inom
hamnområdet (landområde).

I planeringen sammanställs en utvecklingsplan för miljön i Lovisa Skeppsbro som utöver ovan
nämnda åtgärder kommer att innehålla bl.a. utredningar om modifiering av strömförhållandena i
Lovisa å och om hur avfallsstationen och arbetslokalen för hamnövervakaren kan förnyas.

Mer information om hur Skeppsbron förnyas ger Lovisa stads chef för samhällsteknik Markus
Lindroos, tel. 050 382 7550, markus.lindroos@loviisa.fi och turistsekreterare Lilian Järvinen, tel.
0440 555 234, lilian.jarvinen@loviisa.fi

Kuva: havainnekuva Porvoosta, WSP Finland Oy